book-banner-PNG-strip.jpg

יוצרים מדינה

50 דמויות מפתח בתקומת הארץ ותחיית השפה העברית. כל איור של דמות מלווה בטקסט תמציתי, הן בעברית והן באנגלית, המתאר את עיקרי עשייתה ותרומתה בתקופה שקדמה ל-ה' באייר תש"ח.

89 ש"ח בלבד!